Praca w Urzędzie Gminy Rzeczyca

0
2520

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W RZECZYCY

Wójt Gminy Rzeczyca

informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze

 1. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy w Rzeczycy
 1. Opis stanowiska pracy:
 • stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów w Referacie Gospodarowania Mieniem, Inwestycji i Ochrony Środowiska,
 • liczba stanowisk pracy – 1,
 • wymiar – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
 • w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym organizuje się służbę przygotowawczą,
 • miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97 – 220 Rzeczyca.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko urzędnicze może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim lub posiada obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
 7. posiada umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.
 • Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o samorządzie gminnym oraz ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych do ustaw wynikających z zakresu zadań stanowiska pracy, statutu Gminy Rzeczyca;
 2. umiejętność korzystania z dokumentacji technicznych inwestycji/remontów/ modernizacji;
 3. preferowane wykształcenie wyższe o profilu: budownictwo, architektura;
 4. staż pracy zawodowej w administracji samorządowej lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 5. samodzielność, obowiązkowość, dbałość o powierzone mienie;
 6. prawo jazdy kat. B;
 7. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 8. umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 9. wysoka kultura osobista;
 10. umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 11. komunikatywność i poczucie odpowiedzialności;
 12. umiejętność sprawnej organizacji pracy, uczciwość i obiektywizm oraz dbałość o własny rozwój zawodowy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
 • opracowywanie programów i planów inwestycji gminnych, przygotowywanie i koordynowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz wnioskowanie o ich ujęcie w budżecie gminy;
 • sprawdzanie przydatności dokumentacji technicznych, prowadzenie i kompletowanie dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych, prac remontowych i modernizacyjnych;
 • zlecanie opracowania dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych;
 • realizacja zaleceń inspekcji nadzoru budowlanego;
 • udział w przekazywaniu placów budowy i odbiorze robót;
 • prowadzenie nadzoru nad robotami wg odrębnych postanowień (m.in. umów), egzekwowanie i sprawdzanie dokumentów budowy, dokonywanie odbioru robót częściowych, ostatecznych, pogwarancyjnych itp., rozliczanie robót, sprawdzanie faktur od wykonawców pod względem formalnym;
 • dokonywanie niezbędnych czynności przed organami administracji publicznej oraz instytucji i przedsiębiorstw, w tym inspektorat nadzoru budowlanego, zakładu energetycznego i inny podmiotów właściwych do wydawania decyzji związanych z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami i remontami, a zwłaszcza niezbędnych do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji oraz oddania do użytkowania;
 • współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji;
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i ustalenie wartości szacunkowej w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowych;
 • przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,
 • przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań zgodnie z zakresem obowiązków;
 • współdziałanie z innymi podmiotami w sprawach z obszaru inwestycji/remontów/modernizacji, obsługa klienta oraz współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań;
 • przygotowanie projektów uchwał oraz projektów zarządzeń Wójta w zakresie prowadzonych spraw;
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnika Gminy, a wynikających z rodzaju umówionej pracy.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 • praca administracyjno – biurowa przy monitorze ekranowym powyżej, obsługa urządzeń drukujących, kopiujących, skanujących; przeważającą pozycją pracy jest praca siedząca;
 • praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego Urzędu oraz może wiązać się również z wykonywaniem obowiązków poza siedzibą Urzędu Gminy oraz realizacji poleceń wyjazdu służbowego;
 • budynek Urzędu Gminy nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej należy do aplikacji dołączyć kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kopia dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej potwierdzającego znajomość języka polskiego – dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy;
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności prawnej do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej;
 • pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone danymi kandydata oraz datą i podpisem (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • oświadczenie kandydata, że wszystkie kopie dokumentów złożonych wraz z ofertą są zgodne z oryginałem;
 • klauzula informacyjna wg załącznika;
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

Kandydat może również przedłożyć kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe wykształcenie, kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i umiejętności (np. zaświadczenia, opinie, referencje).

 1. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Rzeczyca w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji i remontów, należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy pokój Nr 2 (ul. Tomaszowska 2) lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Rzeczycy)                  na adres: Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97 – 220 Rzeczyca w terminie do dnia 17 czerwca 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Rzeczycy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.rzeczyca.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do udziału w naborze, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie czytelnie podpisane oświadczenia.

Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Dokumenty aplikacyjne wybranego kandydata będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą podlegały zniszczeniu na zasadach określonych w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rzeczycy oraz stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 20 sierpnia 2010 r. z późn. zm.).

Rzeczyca, dnia 04 czerwca 2020 r.

klauzula informacyjna dla kandydata

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!