Rys historyczny OSP w Rzeczycy

0
2745

Rys historyczny OSP w Rzeczycy przeczytany podczas 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy, przez prezesa jednostki druha Stanisława Sochę.

Druhny i Druhowie! Szanowni Goście

W roku bieżącym obchodzimy donośną setną rocznicę odzyskania przez Polskę  niepodległości. Wraz z powstaniem niepodległej Polski zawiązała się w Rzeczycy także Straż Ogniowa jak wówczas nazywano OSP. Potrzebę jej założenia uzasadniał fakt, że w owym czasie Rzeczyca należała do jednej z najbardziej palnych gmin w powiecie rawskim. Na przykład w roku 1911 wybuchł w Rzeczycy ogromny pożar który strawił niemal połowę naszej miejscowości. W  tym czasie na 671 domów, tylko 7 % było murowanych, reszta drewniane kryte strzechą. O zorganizowanie straży ubiegali się mieszkańcy jeszcze w czasie zaborów, ale władze carskie utrudniały ten fakt z obawy że organizacja może przerodzić sie w związek patriotyczny ubiegający się o odzyskanie suwerenności. Aby w tym czasie powstała straż musiał wyrazić zgodę gubernator w Piotrkowie, nawet sam car w Petersburgu. Dopiero z powstaniem niepodległej Polski zaistniała możliwość powstania naszej jednostki. Twórcami straży ogniowej byli członkowie należący do Związku Strzeleckiego I Polskiej Organizacji Wojskowej, ale byli też rolnicy, którzy widzieli potrzebę walki Z ,,czerwonym kurem” Organizatorami straży byli nauczyciel Jerzy Lewandowski, rolnik Stefan Wojakowski i pracownik dworskiej gorzelni Czesław Garczyński. W częściowo zachowanej dokumentacji zachowały się też nazwiska Kazimierza Wojakowskiego, Józefa Grzejszczyka, Romana Przybyłowskiego, Wacława Glicnera i Józefa Góreckiego. Z dokumentów zachowanych z roku 1927 dowiadujemy się że w tym właśnie roku prezesem straży byt ówczesny dziedzic Michał Szwejcer, zastępcą Antoni Stępień, skarbnikiem Franciszek Grzejszczyk, gospodarzem Jan Pogoda, naczelnikiem Zdzisław Garczyński, adiutantem Józef Maruszewski. Straż liczyła 30 członków posiadała dwie sikawki ręczne, beczkowóz czterokołowy, wóz rekwizytowy, 5 bosaków, 3 tłumice. Do tego roku straż rzeczycka nie posiadała własnej remizy Sprzęt strażacki magazynowano w zabudowaniach dworskich Michała Szwejcera. Do zaprzęgu na wypadek pożaru używano także dworskich koni. W roku 1927 ze składek społeczeństwa , gminy, oraz prac społecznych samych strażaków rozpoczęto budowę własnej remizy, która ukończono w następnym 1928 r, w dziesięciolecie działalności. Remiza składała się z dwóch pomieszczeń, z magazynu sprzętowego i mniejszego pomieszczenia na zbiórki i zebrania. 28 października 1928 OSP z Rzeczycy uczestniczyła w zawodach rejonowych w Inowłodzu zajmując trzecie miejsce za OSP z Królowej Woli i Inowłodza. W nagrodę otrzymali zestaw węży. W okresie międzywojennym Rzeczycę z powiatem rawskim administracyjnie przeniesiono z województwa mazowieckiego do województwa łódzkiego. Mimo trudnych warunków OSP funkcjonuje, choć zmalała ilość członków. W roku 1933 w dokumentacji figuruje 22 członków, a w roku 1938 18 członków. Bierzemy kilkakrotnie udział w zawodach powiatowych w Rawie Mazowieckiej. W tym czasie w nagrodę otrzymaliśmy drabinę Szczerbowskiego. Po wybuchu wojny z rozkazu władz okupacyjnych strażacy zostali skoszarowani. Musieli pełnić dyżury pożarowe. W roku 1942 straż otrzymała samochód m-ki Szewrolet i motopompę DKW 2 Strażacy otrzymywali deputaty w postaci papierosów i dodatkowych kartek żywnościowych. Przynależność do straży chroniła także członków przed wywózką na roboty przymusowe do Niemiec. Komendantem straży pożarnej w tym okresie byt Stanisław Rydz, a prezesem Stanisław Piątkowski. Po wyzwoleniu motopompę zarekwirowali żołnierze Armii Czerwonej. Samochód Szewrolet służył naszym strażakom jeszcze do roku 1958. W roku 1945 z niewoli wrócił nauczyciel miejscowej straży Wacław Strzeżek, którego wybrano naczelnikiem jednostki. Podejmował on starania na doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych strażaków. Nadmienić należy, że Wacław Strzeżek aresztowany w roku 1942 przez gestapo w ramach akcji eksterminacji polskiej inteligencji, został osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, ale zdołał przeżyć. Kilku innych naszych strażaków zginęło, jak na przykład Druh Jan Gruda, członek zarządu gminnego, Wójt Rzeczycy, który został zamordowany w obozie Gross Rosen. Z inicjatywy Naczelnika Strzeżka w latach 1947-48 pobudowano garaże dla pierwszej uruchomionej linii autobusowej Rzeczyca- Łódź. Drewno na budowę podarowało straży Nadleśnictwo Glina, za ugaszenie pożaru lasu. Po przedłużeniu linii autobusowej PKS do Nowego Miasta garaże przejęła OSP na swój sprzęt, który nie mieścił się już w dotychczasowej remizie W roku 1957 nasza OSP otrzymała od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej samochód- beczkowóz m-ki Ford” z beczką o pojemności 2.000 litrów. Samochód ten został wyremontowany własnymi Środkami. Komendantem naszej OSP był wówczas Druh Wincenty Pawłowski Jak już wspomniałem w roku 1958 sprzęt strażacki przenieśliśmy do wyremontowanych garaży, a dotychczasową strażnicę przystosowaliśmy jako świetlice, w której organizowano zebrania i imprezy kulturalne W roku 1959 na Walnym Zebraniu członków wybrano zarząd w składzie Prezes Zygmunt Jakubowski, Naczelnik-Wincent Pawłowski, Skarbnik- Marian Glicner, Gospodarz Stanisław Piątkowski, Marian Kosiacki- członek Zarządu Nowy Zarząd podjął decyzję o budowie nowej strażnicy, zaczęto gromadzić na ten cel fundusze. Między innymi dotychczasową strażnicę sprzedano Gminnej Spółdzielni na restaurację. Budowa trwała trzy lata, od 1962 do 1965 roku. Uroczyste przekazanie strażnicy w użytkowanie nastąpiło za kadencji zarządu: Zygmunt Jakubowski- prezes, Wincenty Pawłowski- naczelnik, Stanisław Skura – sekretarz, Józef Piątkowski- skarbnik, Marian Kosiacki- gospodarz, Władysław Socha- członek, Marian Glicner- członek. Nowo oddana strażnica na owe czasy była bardzo nowoczesna, posiadała garaż na dwa stanowiska, samochodów, dyżurkę, biura zarządu, pomieszczenia mieszkalne dla kierowcy-konserwatora. Na piętrze znajduje się sala widowiskowa, pomieszczenie kuchenne i sanitariaty Ponieważ będący na wyposażeniu samochód Ford uległ zużyciu, że nie nadawał się do dalszej eksploatacji -został skasowany, a w jego miejsce otrzymaliśmy z Komendy PSP w Rawie Maz przydział na samochód, Star-20″ z OSP 2gierz. Byt to samochód bez beczki i dlatego zarząd jednostki czynił starania o przydział beczkowozu. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i w roku 1968 przydzielono nam na podwoziu , Star-25″ na którym zainstalowano beczkę o pojemności 2.000 litrów. Samochód Star 20 bez beczki został skasowany i w zamian przydzielono nam samochód ,Žuk”. Ponieważ nie był on przystosowany do celów ratowniczo-gaśniczych samochód ten przekazaliśmy dla OSP w Bartoszówce, kiedy ta oddawała do użytku swoją strażnicę. Tamci strażacy mogli przewozić motopompę, węże i podstawowe akcesoria strażackie W roku 1975 nastąpiła administracyjna likwidacja powiatów. Przeszliśmy pod zarząd Rejonowej Komendy Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, otrzymaliśmy samochód z beczką o pojemności 3.0001. Sarnochód ten służył nam do momentu, kiedy OSP w Luboczy oddala do użytku nową strażnicę Przekazaliśmy samochód tamtejszej jednostce, a w zamian za to otrzymaliśmy samochód « Jelcz”, który służył nam do chwili obecnej W roku 1976 jednostka nasza podjęła działalność gospodarczą. Aby poprawić sytuację finansową na zakup nowocześniejszego sprzętu i umundurowania zarząd zakupił autobus m-ki ,San”. Autobus służył do przewozu pracowników do zakładów mięsnych w Rawie Mazowieckiej. Strażakom służył za autokar na wycieczki krajoznawcze, które odbywały się co roku w atrakcyjne rejony naszego kraju.Za uzyskane fundusze z przewozu pracowników mogliśmy zakupić bardzo nowoczesny autokar „Beriet” Na sześćdziesięciolecie OSP w roku 1978 społeczeństwo naszej gminy ufundowało jednostce sztandar, który uroczyście przekazano w dniu Zielonych Świątek, Dziesięć lat później sztandar został udekorowany Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” Rok 1989 przyniósł istotne zmiany w ustroju naszego państwa. Zwyciężyła Solidarność. Po raz pierwszy od zakończenia I Wojny Światowej władzę w Polsce objął rząd niekomunistyczny. Nowe władze kierunkują się na większą samorządność i decydowanie organizacji oraz stowarzyszeń o własnym losie. Na strażaków ochotników przypadł obowiązek samodzielnego działania i współpracy ze strażą zawodową, poprzez systematyczne szkolenie i doskonalenia swoich umiejętności W tych nowych warunkach jednostka nasza podjęła decyzję o zorganizowaniu w dniu 2 maja 1993 r jubileuszu 75 -lecia, z jednoczesnymi obchodami Wojewódzkiego Dnia Strażaka i stu lecia ruchu ludowego. Na czele obchodów stanął Wójt Marek Pałasz, Lucjan Sumiński- prezes GS, oraz strażacy Józef Rataj, Sławomir Banasiak, Ryszard Stefańczyk, Piotr Legutowski, Józef i Jerzy Piątkowscy, Henryk Banaszkiewicz, Piotr Kosiacki, Henryk Zdolski. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych. Była to jedna z pierwszych uroczystości w nowych warunkach ustrojowych. Na tej uroczystości długoletni działacz naszej OSP dh Józef Rataj odznaczony został najwyższym odznaczeniem strażackim Złotym Medalem Związku. Inni druhowie otrzymali Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa W dniu 5 lipca 1992 jednostka nasza została wezwana do akcji gaśniczej na Opolszczyznę. Płonęło kilkaset hektarów lasu w okolicach Kuźni Raciborskiej Przez okres około siedmiu dni strażacy z pełnym poświęceniem, z narażeniem życia wspólnie ze strażami zawodowymi i z ochotnikami z innych rejonów kraju walczyli z tą pożogą, aż do całkowitego ugaszenia pożaru. Na wniosek Zarządu Głównego Związku OSP za tę akcję druhowie Jerzy Piątkowski i Sławomir Banasiak odznaczeni zostali Złotymi Medalami, Za zasługi dla pożarnictwa”, a na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Piotrkowie Tryb odznaczeni zostali druhowie Ryszard Stefańczyk i Mirosław Kijewski. Z dniem 1 stycznia 1995 r jednostka nasza zastała włączona w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, co nałożyło na nas dodatkowe obowiązki, zwłaszcza na ratowników Jednostki Operacyjno- Technicznej W dniu 20 stycznia 2000 r zmarł długoletni prezes i naczelnik OSP w Rzeczycy Druh Wincenty Pawłowski, inicjator budowy strażnicy. Jak mało kto, byt oddany szlachetnej idei pożarnictwa. Niejednokrotnie dla dobra straży poświęcał swe życie zawodowe i rodzinne, Druha Wincentego żegnali strażacy gminni, liczne delegacje z terenu powiatu i liczne rzesze mieszkańców W roku 2002 jednostka przy współpracy gminy podjęła się remontu strażnicy wymiany zniszczonych płyt podłogowych, lamperii i termoizolacji budynku Tego też roku, w dniu 15 października delegacja naszej OSP z Wójtem Gminy Markiem Palaszem udała się do miasta Chełmno na Pomorzu, gdzie w tamtejszym Holdingu Prometeusz dokonała zakupu samochodu gaśniczo- bojowego z wyposażeniem do ratownictwa drogowego marki Magirus W dniach 17- 20 marca 2005 r miasto Tomaszów Mazowiecki nawiedziła groźna powódź. Wylały rzeki Pilica i Czarna zalewając domy mieszkalne, zakłady przemysłowe, W akcji ratowniczej brali udział strażacy z naszej jednostki. Nasze działania przyczyniły się do zminimalizowania skutków powodzi, zapobiegły zniszczeniu mienia i dramatom wielu rodzin. Podziękowania za tą ofiarną akcję złożyły władze powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu Karol Staroń, Starosta Tomaszowski Andrzej Barański, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kumek i Prezydent Miasta Mirosław Kukliński 27 stycznia 2007 r w nowo oddanej hali sportowej w Rzeczycy odbyto się spotkanie noworoczno-opłatkowe dla strażaków z terenu powiatu

tomaszowskiego. Na zaproszenie organizatorów i Wójta gminy Marka Pałasza przybyło ponad 200 strażaków i goście oficjalni, w tym K-nt PSP bryg Roman Pająk, mł bryg Krzysztof Iskierka, wicestarosta Karol Staroń, poseł Roman Jagieliński, wójtowie i radni różnych szczebli w części artystycznej wystąpił zespól ludowy Fajne Babki z Będkowa i artyści teatru Wielkiego z Łodzi. Rolę gospodarza pełnili dh prezes powiatowy OSP Tadeusz Cisowski i dh. Marek Pałasz, Wójt Gniny Rzeczyca W dniu 24 maja 2008 r podczas uroczystości dziewięćdziesięciolecia OSP został poświęcony nowy Szandar. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Gwizdoń i Wójt Marek Pałasz wystosowali list gratulacyjny o treści W 90 rocznice Straży Ogniowej w Rzeczycy założycielom i strażakom, którzy odeszli na wieczną wartę w hołdzie za ofiarność dla mieszkańców Gminy Rzeczyca, Natomiast strażakom czynnie działającym w Ochotniczej Straży Pożarnej życzymy aby byli godnymi następcami dobrych wzorów swoich poprzedników 20 czerwca 2010 r delegacja OSP w Rzeczycy udała sie do Zakładów Metalowych w Kielcach gdzie po załatwieniu wszelkich formalności nabyliśmy ze środków unijnych, rozdysponowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi samochód pożarniczy MAN. Samochód ten eksploatujemy do chwili obecnej, 4 czerwca 2011 r odbył się walny zjazd sprawozdawczo- wyborczy Oddziału Gminnego Związku OSP w Rzeczycy. Przybyli dostojni goście: Pani Krystyna Ozga, członkini Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP, Druh Tadeusz Cisowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Pan Marek Kaźmierczyk, Wójt Gminy Rzeczyca. Wybrano nowe władze Bogdan Kącki-prezes, Jan Stańczyk wiceprezes, Piotr Kosiacki- wiceprezes, Kazimierz Bors- Komendant Gminny, Kazimierz Samiec-sekretarz, Ireneusz Telega-skarbnik, Marek Kaźmierczyk czł. Prezydium, Stanisław Banaszek- czł. Prezydium, oraz Tadeusz Bojdo, Stanisław Bigos, Stanisław Gradowski, Krzysztof Kobacki, Mariusz Szulc, Stanisław Łucka Jacek Zakrzewski, Henryk Banaszkiewicz jako członkowie zarządu W roku 2012 odszedł na zasłużoną emeryturę druh Jerzy Piątkowski. Przez ponad czterdzieści lat był on kierowca i konserwatorem sprzętu. Za długoletnią służbę byt on nagradzany odznaczeniami resortowymi, a na koniec strażackiej działalności wyróżniony byt najwyższym odznaczeniem strażackim Złotym Znakiem Związku. W dniu 25 września 2015 r w czasopiśmie Tygodnik Poradnik Rolniczy ukazał się artykuł Pani Redaktor Krystyny Nowakowskiej zatytułowany Wielkie Serca Artykuł przedstawia działalność naszej OSP, zwłaszcza jej odłamu bojowego

Jednostki Operacyjno Technicznej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, jej dokonania w akcjach ratowniczych, w ćwiczeniach i profilaktyce Po raz trzeci OSP w Rzeczycy gościła strażaków powiatu tomaszowskiego w dniu 17 stycznia 2015 roku. Przybyło ponad 300 strażaków z całego województwa i gmin ościennych, oraz dostojni goście wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP Tadeusz Cisowski, posłanki Elżbieta Radziszewska i Krystyna Ozga, wicemarszałek sejmiku wojewódzkiego Dariusz Klimczak, starosta powiatu Mirosław Kukliński. Gospodarzem spotkania byt Wójt Gminy Marek Kaźmierczyk. Jednostka nasza z tytułu przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego jest dotowana przez władze centralne, co roku możemy dokonywać nowych zakupów sprzętu. Jesteśmy też wspierani przez Wójta Gminy Marka Kaźmierczyka. Jego staraniem w roku 2016 roku remiza i Dom Strażaka została zaopatrzona w instalację ogrzewczą za pomocą pompy wodnej. Dzięki Wójtowi Gminy, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Urzędowi Marszałkowskiemu w roku ubiegłym pozyskaliśmy agregat prądotwórczy na przyczepie samochodowej. Agregat służy do zasilania urządzeń strażackich w miejscach gdzie nie ma zasilania sieciowego. Drodzy zebrani Nasi strażacy co rocznie uczestniczą w około 50 akcjach ratowniczych pożarów, wypadków drogowych i innych zdarzeniach Systematycznie pogłębiamy swe umiejętności strażackie szkoląc młodych adeptów na kursach podstawowych w Komendzie Powiatowej PSP. Corocznie organizujemy gminne zawody sportowo-pożarnicze i wspólnie z innymi jednostkami gminnymi uczestniczymy w ćwiczeniach zgrywających. Przy naszej jednostce prężnie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W skład stanu osobowego wchodzi 13 kobiet. Ogółem na dzień dzisiejszy OSP w Rzeczycy liczy 78 członków, w tym dwóch honorowych. W ciągu stuletniej działalności odeszło na „wieczną wartę” ponad 200 naszych członków. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Wspomnę tylko tych najbardziej zaangażowanych, są to założyciele i działacze późniejsi: Zdzisław Garczyński, Jerzy Lewandowski, Michał Szwejcer, Wacław Strzeżek, Roman Przybyłowski, Stanisław Piątkowski, Stefan i Kazimierz Wojakowscy, Stanisław Rydz, Zygmunt Jakubowski, Wincenty Pawłowski, Stanisław Skura, Marian Kosiacki, Władysław Socha, Marian Glicner, Henryk Zdolski, Janusz Szopa. Cześć ich pamięci. !!! Wśród żyjących wymienić należy seniorów Józefa Rataja i Józefa Piątkowskiego W ciągu stulecia kilkanaście razy zmieniał się zarząd, często powtarzały się te same nazwiska. Stulecie OSP ma zaszczyt reprezentować obecny Zarząd w składzie : Stanisław Socha- prezes, Bogdan Kącki- wiceprezes, Jacek Zakrzewski naczelnik, Leszek Wójciak, zastępca naczelnika, Ewa świderek-skarbnik, Kazimierz Samiec- sekretarz, Michał Kucharski- gospodarz, Agata Świderek i Marta Kosiacka-Bąk członkinie zarządu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!