Historia gminy Rzeczyca w skrócie

0
7767
Karczma w Rzeczycy z XVIII w. Stan z 1920r.

Pierwsza wzmianka o Rzeczycy pochodzi z dnia 15 czerwca 1335 roku kiedy to w Metryce Królewskiej pod nr.47 k.386 wymieniono Rzeczycę jako wieś królewską i którą to … Władysław ks. łęczycki i dobrzyński dla siebie zachowuje … Najbardziej wiarygodny zapis o istnieniu Rzeczycy stanowi Kronika Jana Długosza, w której czytamy, iż w 1400 r. król Władysław specjalnym aktem nadał Uniwersytetowi Krakowskiemu uposażenie kanclerstwa rzeczyckiego i w skład jego wchodziły dochody Rzeczycy. W 1457 roku dzierżawcą Rzeczycy został Piotr Dunin z Prawkowic, herbu Łabędź, który ziemie rzeczykie otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka w nagrodę za zasługi dla ojczyzny w walce z Krzyżakami. Piotr Dunin był postacią wielce zasłużoną dla kraju pełniąc funkcje hetmana wojsk polskich, wojewody sieradzkiego, marszałka nadwornego, starosty łęczyckiego, kasztelana sieradzkiego, wojewody brzesko-kujawskiego, starosty w Malborku. Po nim dzierżawę ziem rzeczyckich powiększoną o wieś Bobrowiec przejęli i sprawowali do roku 1513 jego synowie (Jan, Andrzej i Jakub).

W 1607 r. Maciej Grotowski, miejscowy dziedzic na Grotowicach, wybudował kapliczkę z dwoma herbami Rawicz i Ciołek upamiętniająca zwycięską bitwę Zygmunta III Wazy pod Guzowem (Miał w niej znaczący udział) i będącą jednocześnie wyrazem wdzięczności za hojność króla, któremu grotowicki ród po tym zdarzeniu mocno przybrał na znaczeniu. W latach 1779-1804 proboszczem Rzeczycy został Jędrzej Kitowicz, autor „Opisu obyczajów” i „Pamiętników – czyli Historii Polski”, znakomitych dzieł literatury obyczajowej czasów saskich. Ks. Kitowicz zmarł i został pochowany na cmentarzu przy świątyni, później przeniesiono zwłoki w sąsiedztwo kaplicy na cmentarzu. W roku 2004 obchodzono w gminie bardzo uroczyście 200 setną rocznicę jego śmierci (pamiątkowy obelisk na cmentarzu). W latach 1800-1825 powstał pośród starych dębów, lip, wiązów i modrzewi krajobrazowego parku, murowany dwór parterowy z mieszkalnym poddaszem – później zamieszkały przez właściciela ziemskiego Michała Szwejcera (rozebrany w 1962 r.) Wielką postacią regionu rzeczyckiego jest znana poetka i pisarka, prekursorka polskiej powieści psychologicznej Narcyza Żmichowska, która zamieszkując na stałe w Rzeczycy w latach 1842 -1845 i prowadząc nielegalnie wiejską szkółkę, napisała swoje najlepsze dzieło („Poganka”). W latach 1889-1891 w miejscu starego drewnianego kościoła z inicjatywy ks. Mieczysława Skarżyńskiego powstał dwu wieżowy murowany kościół (stoi do dziś).

KALENDARIUM RZECZYCY I GMINY RZECZYCA

Czerwiec – 1335 – w Metryce Królewskiej pod nr. 47, k. 386 wymienia się Rzeczycę jako wieś królewską i którą to … Władysław ks. łęczycki i dobrzyński dla siebie zachowuje …
Rok 1400 – zapis w Kronice Długosza, iż król Władysław specjalnym aktem nadał uposażenie kanclerstwa rzeczyckiego Uniwersytetowi Krakowskiemu.
Rok 1457 – Rzeczycę dzierżawi Piotr Dunin z Oprawkowa, herbu Łabędź, który ziemie rzeczyckie otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka w nagrodę za zasługi w walce z Krzyżakami.
Lata 1511-1521 – parafia rzeczycka osiągnęła obecny kształt terytorialny a jej proboszczem został ks. Jan Stawieński.
Rok 1533 – przez Rzeczycę przejeżdża, jadąc z Krakowa do Warszawy król Zygmunt II August, ponownie przejeżdża przez Rzeczycę wracając w roku 1574
Rok 1587 – przez Rzeczyce przechodzi z wojskiem hetman Jan Zamojski
Rok 1607 – Maciej Grotowski, miejscowy dziedzic na Grotowicach, wybudował kapliczkę z dwoma herbami Rawicz i Ciołek upamiętniająca zwycięską bitwę Zygmunta III Wazy pod Guzowem (miał w niej znaczący udział) i będącą jednocześnie wyrazem wdzięczności za hojność króla, któremu grotowicki ród po tym zdarzeniu „…mocno przybrał na znaczeniu…”.
Rok 1609 – parafia przechodzi w ręce prymasa Wojciecha Baranowskiego, dzierżawcą ziemskim zostaje Marcin Tarnawski a po jego śmierci król Zygmunt III Waza przekazuje dzierżawę Piotrowi Garbarskiemu.
Rok 1636 – dzierżawcą ziemskim zostaje Kazimierz Rudzki, znany z wyzysku chłopa i procesowania się w sądach.
Rok 1655 – szwedzkiego najeźdźcę z Rzeczycy przepędzają oddziały Stefana Czarneckiego, rok później przez Rzeczycę przechodzą wojska króla Jana KazimierzaRok 1668 – dobra ziemskie przechodzą w ręce starosty bydgoskiego Aleksandra Feliksa Lipskiego, tragicznie rozsiekanego w 1702 r. przez wzburzony tłum jego uległością wobec Szwecji.
Rok 1702 – król August II Mocny nadał starostwo w Rzeczycy Stefanowi Humieckiemu a 10 lat później Janowi Podkońskiemu.
Rok 1714 – budowa kościółka drewnianego p.w. św. Katarzyny przez Mateusza Grotowskiego, właściciela ziemskiego z Grotowic.
Rok 1779 – proboszczem w Rzeczycy został Jędrzej Kitowicz, autor znakomitych dzieł literatury obyczajowej czasów saskich „Opis obyczajów” i „Pamiętniki-czyli historia Polski”
Rok 1793 – po drugim rozbiorze Polski Rzeczyca przechodzi pod zabór pruski, ich dominacja skutkuje osadnictwem niemieckim na terenie wsi Brzozów
Rok 1807 – Rzeczyca włączona do powiatu rawskiego departamentu warszawskiego ( dwa lata później przez miejscowość przechodzi z wojskiem Henryk Dąbrowski)
Rok 1815 – będąc na terytorium Królestwa Kongresowego przechodzi pod zabór rosyjski, by rok później pozostać gminą.
Rok 1839 – dobra rządowe od skarbu Królestwa Kongresowego nabywa Ludwik Lewiński, którego żona Wiktoria była siostrą Narcyzy Żmichowskiej.1842-1845 – Narcyza Żmichowska zamieszkuje w Rzeczycy prowadząc wiejską szkółkę.
Rok 1863- patriotyczne działania mieszkańców w okresie powstanie styczniowego, zwłaszcza Wincentego Szweycera z jego synami Michałem i Bronisławem.
Rok 1870 – folwark rzeczycki przejmuje od ojca Michał Szweycer Lata 1889-1891 – z inicjatywy ks. Mieczysława Skarżyńskiego budowany jest murowany kościół (jest do dziś)
Rok 1905 – pierwsze organizowanie się ruchu ludowego, chłopi podejmują uchwałę o nauczaniu w języku polskim.
Rok 1911 – 1912– groźny pożar strawił mnóstwo domostw Rzeczycy, powstają pierwsze spółdzielnie Samopomoc Chłopska, farbiarska, rękodzielnicza, mleczarsko-jajczarska oraz w 1918 r. – Ochotnicza Straż Pożarna.
Rok 1918 – pierwszym wójtem po odzyskaniu niepodległości został Stanisław Sterczak. Po nim byli kolejno Władysław Bąk, Józef Frączak, Szczepan Kępa
Rok 1925 – w kościele i Urzędzie Gminy wizytuje Prezydent Polski Stanisław Wojciechowski.
Rok 1936 – powstała Spółdzielnia Tkacka Przemysłu Ludowego a w 1938 r. Spółdzielnia Mleczarska
Rok 1939 – II wojna światowa, od 7 września okolice Rzeczycy były już pod okupacja niemiecką, najdłużej walczyły oddziały mjr Hubala (kwiecień 1940 r.)
Rok 1941 – w Rzeczycy tworzone SA pierwsze oddziały partyzanckie z własnym sztandarem, pod dowództwem Henryka Sieczkowskiego, Niemcy zlikwidowali władze polskie, na wójta powołano Dalke z Kanic (zabity przez partyzantów), później Wackera z Brzozowa, od 1943 roku organizowany jest ruch spółdzielczy, tworzone są spółdzielnie produkcyjne w Grotowicach, Bartoszówce i Rzeczycy, zaczęły się represje, aresztowania, roboty przymusowe, ściąganie kontyngentów.
Rok 1945 – 18 stycznia wojska Armii Czerwonej wyzwoliły okolice Rzeczycy, zaczyna funkcjonować Urząd Gminy i Rada Narodowa, komisarycznym wójtem został Józef Sterczak, powstaje tymczasowa komórka MO, komitet ds. reformy rolnej,
Rok 1946-48- tworzona jest sieć sklepów pod patronatem GS SCh, następuje dalsza stabilizacja życia i kolektywizacja wsi,
Rok 1949 – na bazie majątków ziemskich tworzone są spółdzielnie produkcyjne w Grotowicach, Bartoszówce i Rzeczycy,
Rok 1950 – powstaje Gminna Rada Narodowa, likwidowana zostaje spółdzielnia w Grotowicach, inne spółdzielnie się rozwijają,
Rok 1954 – tworzone są gromadzkie rady narodowe (Lubocz, Rzeczyca, Sadykierz),
Rok 1956 – prezesem Gminnej Spółdzielni SCh zostaje Jerzy Telega
Rok 1960 – następuje elektryfikacja wsi, powstaje kino, Ośrodek Zdrowia, wiejska świetlica, Kółko Rolnicze, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca (1962 r.) oraz warsztat tkanin regionalnych.
Rok 1966 – zabytkowy dworek w Bartoszówce przejmuje we władanie Zakład Przemysłu Wełnianego „Mazovia” z Tomaszowa Maz.,
Rok 1968 – Gminna Spółdzielnia SCh pierwsza w województwie łódzkim,
Rok 1969- parafię wizytuje prymas ks. Stefan Wyszyński.
Rok 1971 – zamiana prezesów GS SCh Jerzy Telega do Inowłodza, Tadeusz Wolak do Rzeczycy
Rok 1973 – utworzono Gminę Rzeczyca z Mieczysławem Bąkiem jako Naczelnikiem Gminy i Gminną Radę Narodową z Zygmuntem Jakubowskim jako jej Przewodniczącym, później Leszkiem Burzyńskim,
Rok 1974 – wmurowanie aktu erekcyjnego pod społeczną budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia, rozpoczęto budowę zbiorczej szkoły gminnej w Rzeczycy, założono Spółdzielnię Kółek Rolniczych, Rok 1975 – Gmina Rzeczyca znajduje się w obrębie woj. piotrkowskiego, Naczelnikiem Gminy pozostaje Bąk Mieczysław, Sekretarzem Gminy Stanisław Skura, Komendantem Posterunku MO Kazimierz Samiec, sekretarzem KG PZPR Leszek Burzyński, jednocześnie Przewodniczący GRN, w Grotowicach TPD Katowice organizuje wypoczynek dzieci ze śląska.
Rok 1976 – zorganizowano pierwszy pochód 1-majowy,
Rok 1977 – w zbiorczej szkole gminnej następuje inauguracja roku szkolnego, Prezesem RSP w Rzeczycy zostaje Jan Marciniak, spółdzielnia wychodzi z wieloletnich zaniedbań.
Rok 1978 – święto ludowe połączone z obchodami 60-lecia OSP w Rzeczycy, Przewodniczącym GRN zostaje Leszek Burzyński, Naczelnikiem Mieczysław Bąk,
Rok 1979 – zima stulecia, goście ogólnopolskich piotrkowskich dożynek wizytują RSP w Rzeczycy, wybudowano remizę strażacką na Glinie.
Rok 1980 – 30-lecie RSP w Rzeczycy (Spółdzielnia otrzymuje sztandar),
Rok 1981 – powstaje w gminie Koło „Solidarność” (Kryspin Galas, Piotr I Wiesław Legutowscy, Leszek Sej), Leszek Burzyński zrzeka się stanowiska Przewodniczącego GRN, w kraju wprowadzono stan wojenny.
Rok 1982 – nie odnotowano ważnych wydarzeń poza wizytą w parafii ks. Józefa Glempa,
Rok 1983 – koło ZBOWiD funduje obelisk w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy, upamiętniający poległych z niemieckim najeźdźcą (Józef Bojdo, Antoni Kałamajski)
Rok 1985 – powstaje monografia Województwa Piotrkowskiego zawierająca ciekawe materiały o regionie rzeczyckim.
Rok 1988 – w RSP Rzeczyca uroczystości związane z obchodami Dnia Spółdzielczości
Rok 1989 – w wyniku porozumień Okrągłego Stołu także w Rzeczycy dochodzi do zawiązania demokratycznych Komitetów Obywatelskich celem wyboru nowych władz, aktywnie włącza się miejscowa „Solidarność”
Rok 1990 – nowy podział administracyjny kraju i powstają nowe struktury samorządu terytorialnego. Nowo demokratycznie wybrana Rada Gminy z Przewodniczącym Janem Marciniakiem wybiera na Wójta Gminy Marka Pałasza, rozpoczyna się okres intensywnego rozwoju gminy, pierwsze zadanie to remont budynku gminy
Rok 1991 – zakup centrali telefonicznej, pierwsi bezrobotni pracują w gminie przy chodnikach, samorząd przejmuje Przedszkole, do swych zadań dopisuje ochronę przeciwpożarową, pożar w RSP Rzeczyca trawi majątek w kwocie 4 mld zł, parafię wizytuje arcybiskup Józef Glemp, w gminie obraduje konwent wójtów woj. piotrkowskiego w sprawie oświaty, nowo oddane obiekty to : posterunek policji, lokal Poczty i Urzędu Telekomunikacji, apteka, i hydrofornia w Grotowicach, szkole przekazano ufundowany przez Radę gabinet stomatologiczny

Rok 1992 – rozpoczęto modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury- I wiejski festyn „¦więto wsi”, 20 grudnia- ma miejsce historyczne przekazanie sztandaru przez społeczny komitet Radzie Gminy, herbowe łabędzie przekazane przez łódzki ogród zoologiczny, Flaga z herbem powiewa nad budynkiem Urzędu Gminy, park otrzymuje nazwę im. Ignacego Jana Paderewskiego, oddano do użytku nową szkołę w Sadykierzu przy dużym zaangażowaniu Społecznego Komitetu Budowy szkoły (Kazimierz Perek, Michał Sobolewski, Jan Stańczyk)

Rok 1993 – w Jeziorcu zostaje oddana do użytku stacja uzdatniania wody i 11-kilometrowy odcinek sieci wodociągowej, uczniowie szkół podstawowych jadą do Sejmu RP, organizowana jest uroczystość 75 lecia OSP, parafie wizytuje ks. biskup Alojzy Orszulik, Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje od Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru ozdobny łańcuch-symbol władzy samorządowej, gminne dożynki organizowane w Łęgu, dokończono budowę szkoły podstawowej w Sadykierzu
Rok 1994- koniec I kadencji Rady Gminy upamiętniono wsadzeniem w miejscowym parku 50 szt. młodych dębów, nowym Przewodniczącym RG został Mieczysław Bąk, oddanie do użytku obiektu Gminnego Ośrodka Kultury połączono z uroczystościami dożynkowymi, Wójt M. Pałasz otrzymuje wyróżnienie „Zasłużony działacz kultury” a Gmina nagrodę finansową w wysokości 20 mln zł za całokształt działań na rzecz kultury, drużyny LZS w piłce siatkowej i ręcznej okazały się najlepszymi w województwie.
Rok 1995 – z Przewodniczącego Rady Gminy odwołano M. Bąka, został nim Piotr Legutowski, Gmina była organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Regionalnych Zespołów Ludowych, w Bobrowcu i Gustawowie oddano do użytku wodociąg, uroczystość połączono z dożynkami gminnymi, na bazie przetwórni w RSP powstał nowy podmiot gospodarczy „Polian” , w Rzeczycy gościł poseł R. Jagieliński.

Rok 1996 – samorząd przejmuje placówki oświatowe gminy, rozpoczęto modernizację placówki w Bobrowcu, Pracę w placówce GOK-u podejmuje Antoni Socha, organizowane są liczne imprezy (festyn majowy, wojewódzki przegląd folklorystyczny, festyn ekologiczny, wyjazd uczniów do Sejmu, zespołu Kierzanie do Bukowiny Tatrzańskiej, gminne dożynki), oddano do użytku Gminne Składowisko Odpadów Stałych w Roszkowej Woli, z tytułu tej inwestycji Gmina otrzymała nagrodę pieniężną w wys. 500 tyś. zł, Rok 1997 – rozpoczęto budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce, przystąpiono do wodociągowania kolejnych wsi, ze stanowiska Wójta Gminy zrezygnował Marek Pałasz (przejście do pracy w administracji centralnej), na Wójta wybrano M. Bąka, zorganizowano pomoc dla powodzian, Markowi Pałaszowi wręczono Złoty Krzyż Zasługi.

Rok 1998 – parafię wizytuje Prymas Józef Glemp na okoliczność ogólnopolskiej pielgrzymki (bezpośrednia transmisja TV ), w GOK-u organizowany jest Rejonowy Przegląd Folklorystyczny (II miejsce Zespołu Kierzanie) a później obchody 80-lecia OSP z bogatym programem estradowym, Rada Gminy wyraziła wolę przynależności Gminy do powiatu rawskiego. Zarząd Gminy podjął decyzję o wydawaniu miesięcznika „Wieści Gminne”, na redaktora naczelnego powołał Antoniego Sochę – kierownika GOK-u, parafię i Urząd Gminy wizytował ks. biskup Józef Zawitkowski, radnymi powiatowymi zostali Piotr Legutowski, Mieczysław Bąk, Marek Frączak, do użytku oddano szkołę podstawową w Roszkowej Woli, Przewodniczącym Rady Gminy został Leon Karwat, Wójtem Gminy został Marek Pałasz (startowali w wyborach Bogdan Kącki, Kazimierz Perek), Zarząd Gminy uzupełniali Marian Kośka, Wojciech Bigos, I Kryspin Galas).

Rok 1999 – spotkanie z posłem R. Jagielińskim o przygotowaniach wsi do wejścia w struktury UE, na Sesji Rady Gminy rolnicy wypracowali oficjalne stanowisko w sprawie pogarszających się warunków życia na wsi, w GOK-u odbył się kolejny Rejonowy Przegląd Folklorystyczny już na zadaszonej scenie, mieszkańcy gminy pojechali do Łowicza na pielgrzymkę z pamiątkowym kryształowym wazonem dla Papieża, wielkiego wyróżnienia dostąpił parafialny chór, który uczestniczył bezpośrednio w celebracji mszy św. (duża w tym zasługa wikariusza Piotra Staniszewskiego), uroczyście oddano oczyszczalnię ścieków w Bartoszówce, założono Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości w Gminie Rzeczyca, starostami gminnych dożynek byli Danuta Wójciak z Sadykierza oraz Marek Iskierka z Rzeczycy, rozpoczęto termoizolację budynku szkoły w Rzeczycy, dokończono modernizacje budynku Urzędu Gminy, Nowy Rok powitano przy nowo zainstalowanym zegarze.

Rok 2000 – zainaugurowano zwyczaj wręczania poduchy i wyprawki najwcześniej urodzonym w danym roku, kobiety z KGW spotkały się z posłanką Elżbietą Radziszewską, mieszkańcy z Marszałkiem Waldemarem Matusewiczem, położono asfalt na drodze Roszkoiwa Wola-Jeziorzec, uroczysta milenijna Sesja zgromadziła wybitnych przedstawicieli regionu łódzkiego, Małżonka Prezydenta RP Jolanta Kwaśniewska gościła w gminie na zaproszenie kobiet z KGW, wybudowano boisko do piłki plażowej, starostami dożynek byli Elżbieta Rataj z Łęga oraz Kazimierz Kowalczyk z Jeziorca, gmina reprezentowana była także na Dożynkach Prezydenckich w Spale, kontynuowano termoizolację budynku szkolnego w Rzeczycy, odbyła się I gminna pierzawka, na okoliczność przełomu wieków sporządzono spis inwentarza Gminy i wmurowano go w piwnicy budynku Urzędu, zamontowano zegar na budynku Urzędu Gminy.

Rok 2001 – kontynuowano termoizolację budynku szkolnego w Rzeczycy, dobudowano szatnię, zmodernizowano salę gimnastyczną, zmodernizowano stację uzdatniania wody w Grotowicach, położono nawierzchnię asfaltową na ul. Zakątnej (1 km), oraz we wsi Bartoszówka ok. 1 km, zmodernizowano kotłownię w Urzędzie Gminy, przeprowadzono renowację zbiornika wodnego w Jeziorcu, zamontowano oświetlenie uliczne ul. Mazowieckiej (ZUK), zmodernizowano piwnice w GOK-u oraz wymieniono lampy oświetleniowe wokół obiektu, zainaugurowano Konkursy na Hodowcę i Przedsiębiorcę Roku, festiwal „Wieś Polska w poezji i prozie”, zorganizowano I Powiatowe święto Strażackie, plener plastyczny, starostami dożynek byli Bożena Karwat z Sadykierza oraz Andrzej Kępa z Kawęczyna, zainaugurowano Powiatowy Konkurs Darcia Pierza, Rok 2002 – dokonano adaptacji pomieszczeń PSP w Rzeczycy na oddział przedszkolny, rozpoczęto I etap termoizolacji budynku GOK-u, wykonano termoizolację i modernizację pomieszczeń w strażnicy OSP w Rzeczycy, zakupiono samochód asenizacyjny oraz samochód bojowy z wyposażeniem do ratownictwa drogowego, kontynuowano modernizację budynku szkolnego w Rzeczycy (instalacja elektryczna), wykonano renowację zbiornika wodnego w Łęgu, zmodernizowano drogę gminną na ul. Niskiej i na wsi Glina, zmodernizowano część chodnikową i komunikacyjną przy obiekcie szkolnym w Rzeczycy, kontynuowano wymianę lamp ulicznych, sprzedano 38 działek letniskowych przy ul. Niskiej, Hodowcą Roku został Leszek Kosiacki z Sadykierza, zorganizowano uroczystą Sesję sumującą dorobek gminy, na tę okoliczność oddano opracowane przez K. Samca opracowanie literackie „Rzeczyca i okolice – dzieje spisane”, kapela S. Skiby z F. Miniakiem i K. Pawlakiem zdobyli główną nagrodę w Kazimierzu n/Wisłą, starostami dożynek byli Grażyna Domagała z Roszkowej Woli i Ireneusz Telega z Kanic Rok 2003 – wybudowano odcinek asfaltowej drogi Brzozów-Kanice- Stanisławów dł. 2,4 km, wykonano termoizolację i modernizację kotłowni w PSP Sadykierz, kontynuowano modernizację obiektu szkolnego w Rzeczycy ( sanitariaty, płytki i wykładziny w ciągach komunikacyjnych, kuchnię, zmodernizowano kotłownię oraz wykonano termoizolację budynku w Luboczy, dokończono termoizolację budynku GOK-u, zmodernizowano kotłownię, zmieniono pokrycie dachowe, adoptowano wnętrza pomieszczeń budynku strażnicy OSP w Rzeczycy, wybudowano sieć wodociągową na terenach budownictwa letniskowego w Rzeczycy ul. Niska, rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę hali sportowej w Rzeczycy, zamontowano nowe lampy oświetleniowe przed szkołą w Rzeczycy oraz przy ul. Tomaszowskiej, ocieplono strop w budynku strażnicy w Sadykierzu oraz pomalowano pomieszczenia garażowe w OSP Rzeczyca, Hodowcą Roku został Jerzy Sowik z Bartoszówki, zorganizowano „Piknik europejski – Gmina Rzeczyca we wspólnej Europie z gwiazdą estrady Romanem Gerczakiem”, „Przegląd Talentów Muzycznych”, „Gminny Dzień pomidora – z gwiazdą estrady Genowefą Pigwa”, na Powiatowej Pierzawce gościło 8 gmin, wybrano nowe władze Rady Gminnej LZS (Mirosław Cholewa), starostami dożynek byli Justyna Kobacka z Zawad oraz Arkadiusz Dzierżek z Wiechnowic, powstał nowy zakład produkujący odzież „ALTAR”, Rok 2004 – przebudowano drogę gminną na ul. Długiej – położono nawierzchnię bitumiczną dł. 2.2 km, wyremontowano plac przed obiektem szkolnym w Rzeczycy (kostka brukowa, tereny zieleni, oczko wodne), położono kostkę brukową przed szkołą w Sadykierzu, wyremontowano pomieszczenia i węzły sanitarne w Sadykierzu, wykonano termoizolację budynku PSP w Bobrowcu, zakupiono samochód do wywozu nieczystości stałych, wybudowano wodociąg Sadykierz-Rzeczyca i w Rzeczycy ul. Spółdzielców oraz zmodernizowano stację uzdatniania wody w Sadykierzu, wykonano renowację zbiornika wodnego w Sadykierzu, dokończono oświetlenie uliczne na ul. Tomaszowskiej oraz w Roszkowej Woli, Hodowcą Roku został Henryk Bojdo z Brzega, Przedsiębiorcą Roku została firma „Altar” z Rzeczycy, kapela S. Skiby zdobyła nagrody w Bukowinie Tatrzańskiej oraz w Sieradzu, zorganizowano majowy festyn rodzinny, I Ogólnopolski Plener Plastyczny, Powiatowy dzień dziecka, obchody 200 rocznicy śmierci J. Kitowicza z udziałem krakowskich aktorów, starostami dożynek byli Joanna Poliszuk z Gliny oraz Mariusz Sołdon z Brzozowa, Gmina promowała się na Dożynkach Prezydenckich w Spale oraz na Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi. Tworczyni ludowa Julianna Pawlak otrymala nagrode im. Oskara Kolberga
Rok 2005 – rozpoczeto jedna z najwiekszych inwestycji w gminie, budowe Gminnej Srodowiskowej Hali Sportowej,powołano do życia Klub Aktywnej Społęczności z Prezesem M. Bąkiem na czele,  kontynuowano Ogólnopolski Plener Plastyczny (II edycja), Tancerze ludowi wraz z kapelą S. Skiby z powodzeniem wzięli udział w Przeglądzie Muzyki Kresowej w Lublinie oraz Krajowym Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. Stanisław Skiba otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga w Przysusze za całokształt twórczości. Starostami gminnych dożynek byli Regina Chaber z Grotowic oraz Wiesław Korecki z Rzeczycy.
Rok 2006 – Uroczystości związane z oddaniem hali sportowej uświetniono meczem siatkówki z udziałem 2 czołowych drużyn ligii BOT Skry Bełchatów i Politechniki Warszawskiej. Był tez wspaniale przygotowany program artystyczny przez Beatę Będerz z zespołu ASTER z udziałem wyłącznie uczniów naszych szkół, w uroczystościach wzięli udział znamienici goście (min. Zbigniew Nurowski, Elżbieta Radziszewska, Maciej Płażyński, biskup Józef Zawitkowski, olimpijczycy), oddano kolejne 3 inwestycje w gminie: świetlice środowiskowe w Luboczy i Glinie oraz centrum rekreacyjno-sportowe w Kanicach. Wykonano drogę asfaltową prowadzącą do tzw. „Ameryki”. Starostami dożynek byli Anna Pietrzak z Bartoszówki i Dariusz Mrowiński z Luboczy.

Rok 2007 – zmodernizowano istniejący kompleks wokół GOK-u (boiska do piłki plażowej, nożnej) oraz rozbudowano o kort tenisowy i ścianę treningową wraz z ogrodzeniem kortu i całego kompleksu GOK-u., położono nawierzchnię bitumiczną na ul. Słonecznej,  Wyjątkowo uroczyście obchodzono Jubileusz 100 lecia najstarszego mieszkańca gminy Józefa Rydza z udziałem przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, KRUS-u i władz samorządowych gminy, Jadło regionalne przygotowane na żywo przez KGW wraz z kolejną powiatową pierzawką było pokazywane na antenie TVP- 3 Łódź. Wspólnie z Agnieszką Jackowiak i Maćkiem Filipczukiem zorganizowano oryginalną i bardzo nowatorską imprezę na Glinie „Nowe Horyzonty Tradycji” na którą środki finansowe pozyskano z Fundacji Kronenberga. Odbył się kolejny VII plener plastyczny (IV ogólnopolski), Starostami dożynek zostali Bogusława Romanowicz ze Stanisławowa i Henryk Bojdo z Brzega.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!