Nabór na pracownika socjalnego

0
1958

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy

ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy, ul. Ks. J. Kitowicza 4, 97 – 220 Rzeczyca
2. Forma zatrudnienia: umowa w pełnym wymiarze czasu pracy

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
 • posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

– posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziała przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.
 • posiada umiejętność wykonywania pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • samodzielność,odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
 • zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa,
 • umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • miejsce pracy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy ul. Ks. J. Kitowicza 4
 • stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze w budynku Ośrodka, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe
 • praca wymagająca poruszania się na terenie budynku administracyjnego Ośrodka oraz również wykonywanie obowiązków pracowniczych poza siedzibą Ośrodka na terenie gminy Rzeczyca oraz realizacji poleceń wyjazdu służbowego
 • praca administracyjno – biurowa przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń drukujących, kopiujących, skanujących
 • praca w trybie jednozmianowym
 • budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami ruchu,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz z regulaminem GOPS Rzeczycy.
 1. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie, odpisy),
  • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu),
  • pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone danymi kandydata oraz datą i podpisem ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia i niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
  • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składaćw zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Nabór na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczycy” można składać osobiście          w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczycy w godzinach pracy Ośrodka tj. od 745 do 1545 lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kitowicza 4, 97 – 200 Rzeczyca (data stempla pocztowego decyduje o złożeniu dokumentów w terminie).

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2021 r.  do godziny 1545.

Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacje o wynikach naboru będzie umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rzeczyca .pl/.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko.

Rzeczyca, dnia 12.04.2021 r.                                                    Kierownik  GOPS w Rzeczycy                                                       -/-/ Małgorzata Korecka

Załącznik: Kwestionariusz i informacja RODO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!